టెట్ మరియు డి‌ఎస్‌సి జీవశాస్త్రం మోడల్ పేపర్ 3 ఆన్లైన్ మాదిరి పరీక్ష

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ టెట్ మరియు డి‌ఎస్‌సి బయోలోజీ మోడల్ పేపర్ తెలుగు లో

ప్రతి ప్రశ్నకు 60 సెకండ్ల సమయం ఇవ్వబడును .

00
సమయం ముగిసినది
score: 0
0 / 10
DNA లైగేజ్‌ల ఉపయోగం
m RNA సంశ్లేషణ
DNA కత్తిరింపు
DNA అతుక్కునే కొనల సంధానం
DNA ముక్కలను వేరుచేయడం

AP DSC బయోలోజీ ఆన్లైన్ టెస్ట్ Result

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage:

टिप्पणियाँ